Bobby Shmurda: White Short Down Jacket And Black Sneakers

Bobby Shmurda Outfits
By @itsbobbyshmurda, January 20, 2023

Bobby Shmurda: Oatmeal Samson Shirt And Denis Jeans

Bobby Shmurda Outfits
By @itsbobbyshmurda, March 27, 2023
Celebrity: Bobby Shmurda
Identity: Rapper
Brands: Rta Nike

Bobby Shmurda: Red Lips Hoodie And Red Sneakers

Bobby Shmurda Outfits
By @itsbobbyshmurda, March 21, 2023
Celebrity: Bobby Shmurda
Identity: Rapper
Brands: Palm Rta Nike

Bobby Shmurda: Grey Crewneck Sweater And White Jeans

Bobby Shmurda Outfits
By @itsbobbyshmurda, March 4, 2023

Bobby Shmurda: Purple Down Jacket And Pruple Sneakers

Bobby Shmurda Outfits
By @itsbobbyshmurda, March 3, 2023
Celebrity: Bobby Shmurda
Identity: Rapper